Regulations

Information, rules, help and a lot more!

Moderators: Nico, ostend_airport

User avatar
Nico
Administrator
Posts: 932
Joined: Wed Jun 13, 2007 2:14 pm
Location: Ostend, Belgium Underneath Rwy26
Contact:

Regulations

Postby Nico » Sun Mar 03, 2013 7:03 pm

These are valid for every user, so please read them carefully!


*.Het kopieren van informatie van ons forum naar andere forums / social media / email of andere communicatie middelen, is niet toegestaan. Als we constateren dat dit niet wordt nageleefd zal de user een officiele waarschuiwing ontvangen of in een uiterst geval van ons forum worden geband!

1.
Ebos-Spotting is opgericht door een aantal luchtvaart enthousiasten. Ebos-spotting is een interactief forum. Ebos-Spotting is daarom niet aansprakelijk voor beledigend gedrag van members die op dit forum worden geuit.

2.
Iedere member is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar account en wachtwoord. Ebos-spotting is niet verantwoordelijk voor problemen die te worden bij de eigenaar van betreffende foto.

3.
Uw account is persoonlijk en mag NIET gebruikt worden door derden, indien wij dit ondervinden zal uw account worden geblokkeerd.

4.
Het is niet toegestaan om een tweede account aan te maken. Indien geconstateerd wordt dat een persoon misbruik maakt door middel van meerdere user accounts zal dit resulteren in een ip-ban voor een bepaalde periode conform regel

5.
Bij ongepast gedrag op het forum zullen waarschuwingen worden gegeven. Mocht men zich na twee waarschuwingen nog niet aan de gestelde regels houden, zal dit resulteren in een ip-ban. Indien de geschreven tekst (o.i.d.) van dien aard is dat er zeer ernstig door gekwetst, bedreigd of misleid wordt, kan dit resulteren in een directe ban. Onder ongepast gedrag wordt verstaan: discriminatie, beledigende teksten c.q. commentaar, dreigementen, veelvuldig vermelden van verkeerde informatie etc. Heb respect voor de mening van een ander.

6.
Ebos-spotting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in informatie gegeven door members.

7.
Personen mogen hun gebruikersnaam zelf kiezen, echter deze moet wel een toepasselijke naam hebben. Wanneer er een naam wordt verzonnen met woorden die niet op een luchtvaart forum thuis horen, wordt de gebruiker verwijderd. Wil je van naam veranderen neem dan contact op met de site-admin.

8.
Het is niet toegestaan reclame te maken met Commerciele doeleinden, zonder toestemming van de Ebos Spotting crew. Wanneer dit toch gedaan wordt, kan dit een ip-ban tot gevolg hebben.

9.
Voor gebruik van fotos op dit forum dient altijd toestemming verkregen te worden bij de eigenaar van betreffende foto.

10.
Ebos Spotting is niet aansprakelijk wanneer een gebruiker foto's of andere informatie plaatst die niet van deze gebruiker zelf is. Foto's of andere informatie die niet van de gebruiker zelf is, mag alleen geplaatst worden met duidelijke bronvermelding.

11.
Het plaatsen van zogenaamd 18+ materiaal is niet toegestaan.

12.
Het vragen naar of het aanbieden van illegale downloads/software is niet toegestaan.

13.
Spam is onder geen beding toegestaan.

14.
Besluiten tot een ip-ban worden in alle redelijkheid genomen door de site-admin en zijn bindend.

[i]Bent u het inhoudelijk niet eens met het reglement, geef u motivatie in een email, deze kunt u richten via PM aan de moderators*.Copying information from this board to another board / social media / email or other communication means without a reference to Ebos Spotting is NOT permitted! Disciplinary actions are likely to follow if one does not obey this rule (e.g. an official warning or a forum ban).

1.
Ebos Spotting was founded by some aviation enthusiasts. Ebos Spotting is an interactive forum. Thats why Ebos Spotting is not responsible for any offending behaviour expressed by forum members.

2.
Each member is responsible for his/hers own account and password. Ebos Spotting is not responsible for problems caused by someone else who is not using his own account.

3.
Your account is personal and may not be used by others. In case we experience this your account will be blocked.

4.
It is not allowed to create a second account. In case we establish any abuse by using multiple accounts it will result in an ip-ban for a specified period, accordance with rule number 5.

5.
When using improper behaviour you will get warnings. When continuing this behaviour after two warnings, we ban your ip, which means you're unable to see information at our website. A direct ban could happen if texts exceed our limits.
Improper behaviour includes: discrimination, offending texts or comments, threatments, frequent posts of wrong information etc. Respect the others opinion.

6.
Ebos Spotting is not responsible for possible mistakes in information given by our members.

7.
Everyone has to choose a username himself, but is has to be suitable in the aviation world. If its not suitable, then we will have to delete your account. If you want the change your account name, please contact one of the site-administrators.

8.
Its not allowed posting advertisements with commercial purposes without permission of the Ebos Spotting crew. When doing this, it might result in an ip-ban, accordance with rule number 5.

9.
For using pictures on this forum you need permission from the photographer itself.

10.
Ebos Spotting is not responsible when a user posts pictures or information, which a not from the user himself. Please post your source/photographer in the same message.

11.
Posting pictures by using links is not allowed. Post pictures by means of thumbnails or the regular size with a maximum of 1200*800 pixels.

12.
Posting of so-called 18+ stuff is not allowed.

13.
Requesting and offering illegal downloads and software is not allowed.

14.
Spreading spam on the forum is not allowed

15.
Decisions for an ip-ban will be taken by the site-admin and are well argumented.

[i]If you have any problems with the forum rules, please send your motivation in an email,


Equipment: ==> Canon 40D + Canon 70D + Canon 28-300L F3.5-5.6 IS USM + Canon 24-105L IS USM + Sigma 10-20 USM

Return to “Information and regulations!”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests